Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU INTERNETOWEGO
DO OPTYMALIZACJI I ZAMÓWIEŃ
eRozrys Heban


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP


1.1.     System internetowy eRozrys Heban, który działa pod adresem http://erozrys.heban.pl., prowadzony jest przez Heban Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 73, 05-077 Warszawa.

1.2.    Administratorem danych osobowych jest Heban Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 73, 05-077 Warszawa.

1.3.    Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys Heban Sp. z o.o. Sp.k.


2.    ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU


2.1.    System internetowy eRozrys Heban, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonych dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

2.2.    Warunkiem korzystania z systemu oraz realizacji składanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go przez pracowników właściwego oddziału spółki Heban.

2.3.    Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.

2.4.    Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzone za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

2.5.    Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj. wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (ABS, PCV) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. Spółka Heban nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.

2.6.    Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys Heban służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę i okleinowania płyt meblowych w spółce Heban.

2.7.    Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys Heban.
2.8.    W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys Heban, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys Heban, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.
2.9.    Przyjęcie przez system internetowy eRozrys Heban każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie złożenia zamówienia przez klienta na wykonanie usługi poprzez system eRozrys w spółce Heban.
2.10.    Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.
2.11.    Składając i akceptując zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys Heban i akceptuje jego postanowienia.
2.12.    System internetowy eRozrys Heban przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.13.    Dokonywanie optymalizacji w systemie internetowym eRozys Heban możliwe jest przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Wynik optymalizacji będzie prezentowany w systemie eRozrys Heban w najbliższy dzień roboczy po dniu złożenia do optymalizacji. Spółka Heban zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu optymalizacji, a także czasowego wyłączenia możliwości dokonywania optymalizacji.
2.14.    Spółka Heban zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
2.15.    Zamówienia w systemie internetowym eRozrys Heban są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zleceń należy składać w języku polskim. Oferta systemu internetowego eRozrys Heban obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.16.    Spółka Heban do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
2.17.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia, co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.


3.    WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW


3.1.    Zlecenie złożone do realizacji w systemie eRozrys Heban będzie realizowane po całkowitej zapłacie za zleconą usługę wraz z potrzebnymi materiałami. Klient po dokonaniu wysyłki zamówienia w systemie eRozrys Heban otrzyma zwrotnie elektroniczny obraz faktury Pro-Forma, (która nie jest dokumentem księgowym) na całą wartość zleconej usługi wraz z materiałami potrzebnymi do wykonania zlecenia. Zapłata może być zrealizowana poprzez przelew bankowy na podane na fakturze konto bankowe (prosimy podawać w tytule zapłaty pełny numer faktury Pro-Forma) lub wpłatę w kasie oddziału realizującego dane zlecenie (kasy przyjmują płatności gotówkowe jak i kartami płatniczymi). Klienci, którzy mają ustalone indywidualne warunki handlowe (np. limit kredytowy udzielony przez spółkę Heban) mogą złożyć zamówienia na usługę poprzez system eRozrys Heban bez zapłaty z góry za usługę, ale pod warunkiem, że mają uregulowane wszystkie zaległości wobec spółki Heban oraz że całkowita wartość złożonego zamówienia wraz z nieuregulowanymi zobowiązaniami wobec spółki Heban będzie mieściła się w ramach udzielonego limitu kredytowego. W takim przypadku Klient przy składaniu zamówienia musi zaznaczyć chęć korzystania z limitu kredytowego. Po zrealizowaniu zamówienia i całkowitej zapłacie Klient otrzyma fakturę VAT w formie papierowej podpisaną przez pracownika spółki Heban.
3.2.    Spółka Heban starać się będzie realizować zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 2.17 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień. Istnieje możliwość wykonania usługi EKSPRES (24h) za dodatkową opłatą.
3.3.    W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma obowiązek do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli wykonany przedmiot zamówienia nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika spółki Heban.
3.4.    Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po dostawie nie będą uwzględniane.
3.5.    Istnieje możliwość skorzystania z naszego transportu. Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt określany jest każdorazowo przez uprawnionego pracownika spółki Heban.
3.6.    W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys Heban Klient informowany jest w swoim profilu, jaki tworzy podczas rejestracji  o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys Heban każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.


4.    REKLAMACJE I GWARANCJE


4.1.    Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w spółce Heban. Klient powinien zgłosić niezwłocznie reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru na adres mailowy: reklamacje@heban.pl
4.2.    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres spółki Heban widniejący na paragonie lub fakturze.
4.3.    Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
4.4.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez spółkę Heban reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.
4.5.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
4.6.    Produkt wycofany z produkcji, wyprzedażowy, promocyjny, przeceniony nie podlega reklamacji po wykonaniu usługi.5.    OCHRONA DANYCH


5.1.    Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez spółkę Heban Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 73, 05-077 Warszawa., NIP 9521255233 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
5.2.    Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
5.3.    Dane osobowe Klientów chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
5.4.    Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator systemu internetowego eRozrys Heban.
5.5.    Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1.    Heban Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 73, 05-077 Warszawa zastrzega sobie prawo do:
•    wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys Heban,
•    wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys Heban,
•    przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
•    spółka Heban zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów.
•    w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
•    umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i  w języku polskim.
6.2.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Heban Sp. z o.o. Sp.k..